The very best - printing

היי ,

בדוגמא לפלט יש מוצגים הסוגריים החיצוניים. אני לא מצליח להציג את הסוגריים החיצוניים , זה חובה ?
אגב לגבי התרגיל, היינו צריכים להשתמש בדברים חדשים ? כמו להשתמש ב"הרחבות" של print ?

  1. לא חובה, אבל נסה לעשות את זה כתרגיל. לא אמור להיות מצב שאתה לא מצליח משהו :slight_smile:
  2. הייתם אמורים להשתמש בדברים שנלמדו במחברת :slight_smile:

אני חושב שהשתמשתי במשהו שלא דיברנו עליו.
מצאתי ב stackoverflow .
אפשרי לשלוח לך בפרטי?

מה הכוונה ב"חושב"? זה די בוליאני, או שזה הופיע במחברות העבר או שלא :slight_smile:

בקיצור, להדפסת רשימה בשורה נפרדת השתמשתי ב print(*final_list , sep = “\n”)

אבל בגלל ההערה :
“זהו תרגיל מורכב. הרגישו בנוח לפתוח מחברות משבוע קודם ולהיעזר במדריכים.”
לא מצאתי את זה במחברות קודמות, ולכן פניתי לדוקומנטציה חיצונית (“מדריכים”). :grinning:

אתה משפטן במקרה? :slight_smile:
ניסיון יפה, נסה בלי :slight_smile:

לייק 1

הסתבכתי :sweat_smile:
אפשר רמז קטן ?

לנסות עוד כמה שעות ואז :stuck_out_tongue:

אני כבר שעתיים בניסיונות וחפירות ב"מדריכים"… אבל אין בעיה אני אמשיך לנסות.
אגב הפתרון print(*final_list , sep = “\n”) לא קביל ? ואני לא משפטן :laughing:
הפתרון נראה תקין (כולל החלק של הבונוס).

לא למדנו לא * ולא sep, ולכן לא קביל :slight_smile:

אני מצליח אם אני מדפיס שורה שורה בלולאה, האם זאת הדרך ?

זו אחת הדרכים, לחלוטין