Advent of Code 2019 馃く (讬讜诐 4)

砖专砖讜专 Advent of Code 讬讜诐 1 谞讞诇 讛爪诇讞讛 讙讚讜诇讛, 讜讙诐 讬诪讬诐 2 讜志3 砖讛讬讜 诪砖诪注讜转讬转 拽砖讜讞讬诐 诪拽讜讚诪诐.

讗谞讬 诪谞讬讞 砖讛讗转讙专 讛讝讛 讬砖讗专 驻讛 诇驻讞讜转 诇讬讜诪讬讬诐 砖诇讜砖讛, 讗讝 拽讞讜 讗转 讛讝诪谉 :slight_smile:
讜讗诐 诇讗 讛住驻拽转诐 诇驻转讜专 讗转 讛讬诪讬诐 讛拽讜讚诪讬诐 鈥 诇讗 讞讜讘讛, 讗讘诇 诇讻讜 注诇 讝讛! 讗诇讜 转专讙讬诇讬诐 谞讞诪讚讬诐 诪讗讜讚 砖讬砖驻专讜 讗转 讛讬讻讜诇讜转 砖诇讻诐 诪讗讜讚.

讗讝 拽讚讬诪讛, 驻专住诪讜 驻讛 讗转 讛驻转专讜谞讜转 砖诇讻诐 诇讬讜诐 讛专讘讬注讬 砖诇 Advent of Code!

诇讬讬拽 1
讞诇拽 1

讞诇拽 2

5 诇讬讬拽讬诐
讞诇拽 1
def is_optional_password(numbers):
  couple = False
  for i in range(len(numbers) - 1):
    first , second = int(numbers[i]), int(numbers[i + 1])
    if first > second:
      return False
    elif first == second:
      couple = True
  return couple


def get_optional_paddword(x=125730, y=579381):
  counter = 0
  for number in range(x, y):
    if is_optional_password(list(str(number))):
      counter += 1
  return counter


get_optional_paddword()
讞诇拽 2 - 讛讛讘讚诇 讛讜讗 专拽 讘砖讜专转 讛转谞讗讬
def is_optional_password(numbers):
  couple = False
  for i in range(len(numbers) - 1):
    first , second = int(numbers[i]), int(numbers[i + 1])
    if first > second:
      return False
    elif first == second and numbers.count(str(first)) == 2:
      couple = True
  return couple


def get_optional_paddword(x=125730, y=579381):
  counter = 0
  for number in range(x, y):
    if is_optional_password(list(str(number))):
      counter += 1
  return counter


get_optional_paddword()
3 诇讬讬拽讬诐
砖谞讬 讛讞诇拽讬诐
import collections

PUZZLE_INPUT = '264360-746325'


def len_is_6(pw):
  return len(str(pw)) == 6


def pw_has_doubles(pw):
  pw = str(pw)
  for i in range(1, len(pw)):
    if pw[i] == pw[i - 1]:
      return True
  return False


def pw_has_doubles_v2(pw):
  pw = str(pw)
  cnt = collections.Counter(pw)
  for char in pw:
    if cnt[char] == 2:
      return True
  return Falsedef never_decreasing(pw):
  pw = str(pw)
  for i in range(1, len(pw)):
    if pw[i] < pw[i - 1]:
      return False
  return True


def check_pw_validity(pw, v=1):
  doubles = (pw_has_doubles, pw_has_doubles_v2)
  functions = (len_is_6, doubles[v - 1], never_decreasing)
  for func in functions:
    if not func(pw):
      return False
  return True


def count_valid_passwords(min_num, max_num, v=1):
  valid_passwords = 0
  for pw in range(int(min_num), int(max_num) + 1):
    if check_pw_validity(pw, v):
      valid_passwords += 1

  return valid_passwords


print(count_valid_passwords(*PUZZLE_INPUT.split('-')))
print('-' * 10)
print(count_valid_passwords(*PUZZLE_INPUT.split('-'), v=2))
2 诇讬讬拽讬诐

:star2: :star2:
转专讙讬诇 讻讬驻讬 - 诪注谞讬讬谉 诇讗讬驻讛 讛讞诇诇讬转 转讙讬注 讘住讜祝 :flying_saucer:

Part 1 & 2
# day 4
# part 1 & 2
def check_if_digits_increase_and_1_same_number(number):
  number = str(number)
  digit = 1
  ident = 0
  while digit < len(number):
    if int(number[digit - 1]) > int(number[digit]):
      return False
    if number[digit - 1] == number[digit]:
      ident = 1
    digit += 1
  if ident == 1:
    return True
  return False

def check_if_digits_increase_and_1_same_number_part2(number):
  number = str(number)
  digit = 1
  ident = {n: 0 for n in range(10)}
  while digit < len(number):
    if int(number[digit - 1]) > int(number[digit]):
      return False
    if number[digit - 1] == number[digit]:
      ident[int(number[digit])] += 1
    digit += 1
  if 1 in ident.values():
    return True
  return False


def count_in_range(num1, num2):
  counter = 0
  for num in range(num1, num2 + 1):
    if check_if_digits_increase_and_1_same_number(num):
      counter += 1
  return counter


def count_in_range2(num1, num2):
  counter = 0
  for num in range(num1, num2 + 1):
    if check_if_digits_increase_and_1_same_number_part2(num):
      counter += 1
  return counter


print(f"answer part 1 : {count_in_range(272091, 815432)}")
print(f"answer part 2 : {count_in_range2(272091, 815432)}")
2 诇讬讬拽讬诐
转砖讜讘讛 - 讞诇拽 1
# range input 254032-789860
def check_if_duplicates(num):
  set_of_digits = set()
  for digit in str(num):
    if digit in set_of_digits:
      return True
    else:
      set_of_digits.add(digit)
  return False


def is_valid_number(num):
  current_max = 0
  for digit in str(num):
    if int(digit) < current_max:
      return False
    else:
      current_max = int(digit)
  result = check_if_duplicates(num)
  return result


def find_valid_passwords_count(range_from, range_to):
  valid_pass = [num for num in range(range_from, range_to) if is_valid_number(num)]
  return len(valid_pass)


print(find_valid_passwords_count(254032, 789860)) # part I - 1033

转砖讜讘讛 - 讞诇拽 2
# range input 254032-789860
def is_valid_pass(num):
  result = False
  for i in range(5):
    x, y = (str(num)[i], str(num)[i+1])
    if x == y and str(num).count(x) == 2:
      result = True
  return result


def is_valid_number(num):
  current_max = 0
  for digit in str(num):
    if int(digit) < current_max:
      return False
    else:
      current_max = int(digit)
  result = is_valid_pass(num)
  return result


def find_valid_passwords_count(range_from, range_to):
  counter = 0
  for num in range(range_from, range_to + 1):
    if is_valid_number(num):
      counter += 1
  return counter


print(find_valid_passwords_count(254032, 789860)) # part II - 670

诇讬讬拽 1

转专讙讬诇 讞讚砖 讬驻讜专住诐 讘讘讜拽专 讬讜诐 砖讬砖讬 鈥 诪讛专讜 诇讛讙讬砖! 讝讛 转专讙讬诇 诇讗 拽砖讛 讘诪讬讜讞讚 讜砖讜讜讛 诇谞住讜转 讗讜转讜 :slight_smile:

转专讙讬诇 1
# Day 4

def key_options():
  return [
    key for key in range(136818, 685980)
    if is_bigger(list(str(key))) and is_got_couple(list(str(key)))
  ]


def is_bigger(digits):
  next_num = 1
  for num in range(len(digits) - 1):
    if int(digits[num]) <= int(digits[next_num]):
      next_num += 1
    else:
      return False
  return True


def is_got_couple(digits):
  next_num = 1
  for num in range(len(digits) - 1):
    if int(digits[num]) == int(digits[next_num]):
      return True
    next_num += 1
  return False

  
len(key_options())

转专讙讬诇 2
# Day 4

def key_options():
  return [
    key for key in range(136818, 685980)
    if is_bigger(list(str(key))) and is_got_couple(list(str(key)))
  ]


def is_bigger(digits):
  next_num = 1
  for num in range(len(digits) - 1):
    if int(digits[num]) <= int(digits[next_num]):
      next_num += 1
    else:
      return False
  return True


def is_got_couple(digits):
  next_num = 1
  for num in range(len(digits) - 1):
    if int(digits[num]) == int(digits[next_num]) and digits.count(digits[num]) == 2:
      return True
    next_num += 1
  return False

  
len(key_options())

诇讬讬拽 1
Advent of Code, Day 4
# Advent of Code, Day 4
def calc_passwords_amount(min_val, max_val):
  # Part 1
  count = 0
  for password in range(int(min_val), int(max_val) + 1):
    if is_valid_part1(password):
      count += 1
  print(count)
  # Part 2
  count = 0
  for password in range(int(min_val), int(max_val) + 1):
    if is_valid_part2(password):
      count += 1
  print(count)


def is_valid_part1(password):
  min_dig = 0
  doubles = 0
  i = 0
  while i < 6:
    digit = int(str(password)[i])
    if digit < min_dig:
      return False
    if digit == min_dig:
      doubles += 1
    min_dig = digit
    i += 1
  if doubles >= 1:
    return True


def is_valid_part2(password):
  min_dig = 0
  is_double = False
  is_triple = False
  digits_count = {num: 0 for num in range(10)}
  i = 0
  no_triples = True
  while i < 6:
    digit = int(str(password)[i])
    if digit < min_dig:
      return False
    min_dig = digit
    digits_count[digit] += 1
    i += 1
  for num in digits_count:
    if digits_count.get(num) == 2:
      is_double = True
  if is_double:
    return True


calc_passwords_amount('235741', '706948')
诇讬讬拽 1
讛驻转专讜谉 砖诇讬
def is_increase(i):
  return sorted(i) == list(i)


def is_two_adjacents(i):
  return any(i[j] == i[j-1] for j in range(1, len(i)))


def is_exactly_two_adjacents(i):
  return any(i.count(j) == 2 for j in set(i))


# Part 1
inputs = map(str, range(272091, 815432))
matched_numbers = [i for i in inputs if is_increase(i) and is_two_adjacents(i)]
print(len(matched_numbers))

# Part 2
print(sum(map(is_exactly_two_adjacents, matched_numbers)))
8 诇讬讬拽讬诐

讗讞诇讛 驻转专讜谉! 讗诇讙谞讟讬 诪讗讜讚. 诇讗 讞砖讘转讬 注诇 讝讛 砖-any 砖讬诪讜砖讬 讘讬讜转专 驻讛

2 诇讬讬拽讬诐

def find_how_many(begin,end):
  c=0
  for i in range(begin,end+1):
    if good_pass(str(i)):
      c+=1
  return c 

def good_pass(password):
  password=list(password)
  return sorted(password) == password and find_two_digits_part_two(password)
  
def find_two_digits_part_one(password):
  for i in range(len(password)-1):
    if password[i] == password[i+1]:
      return True
  return False

def find_two_digits_part_two(password):
  a=[]
  for i in range(len(password)-1):
    if password[i] == password[i+1]:
      a.append(password.count(password[i]))
  return 2 in a
      


print(find_how_many(234208,765869))
诇讬讬拽 1
def get_input(puzzle_input):
  return list(map(int, puzzle_input.split('-')))


def check_criteria_first(num):
  if len(str(num)) != 6: 
    return False

  return check_streak_first(num)


def check_criteria_second(num):
  str_num = str(num)
  str_num_length = len(str_num)
  if str_num_length != 6: 
    return False

  success = False
  for x in range(1, str_num_length):
    if str_num[x] < str_num[x - 1]:
      return False
 
  return check_streak_second(num)


def check_streak_first(num):
  str_num = str(num)
  str_num_length = len(str_num)

  success = False
  for x in range(1, int(str_num_length)):
    if str_num[x] < str_num[x - 1]:
      return False
    
    if str_num[x] == str_num[x - 1]:
      success = True
  
  return success


def check_streak_second(num):
  str_num = str(num)
  str_num_length = len(str_num)
  matching = {}

  streak = False
  for x in range(str_num_length):
    if str_num[x] == str_num[x - 1]:
      if str_num[x] not in matching or not streak:
        matching[str_num[x]] = 2
      else:
        matching[str_num[x]] += 1

      streak = True
    else:
      streak = False

  if 2 in matching.values():
    return True
  else:
    return False


def get_passwords(range_start, range_end, f):
  iterable = range(range_start, range_end + 1)
  return list(filter(f, iterable))


def main():
  puzzle_input = '273025-767253'
  range_start, range_end = get_input(puzzle_input)

  # First Part
  passwords = get_passwords_first(range_start, range_end, check_criteria_first)
  print(len(passwords))

  # Second Part
  passwords = get_passwords(range_start, range_end, check_criteria_second)
  print(len(passwords))


main()
诇讬讬拽 1