האם checkout עושה 2 פעולות שונות?

בעצם אפשר לומר שהפעולה checkout עושה 2 פעולות שונות כתלות בקלט שלה:

  1. אם הקלט הוא commit_id, הפעולה תעדכן את התיקייה המקורית בהתאם לאותו commit_id
  2. אם הקלט הוא branch name , הפעולה תעדכן בקובץ activated את שם הbranch name, ותפעיל אותו.

האם הבנתי נכון?

טכנית אם ה¯checkout הוא commit_id הפעולה גם מוחקת את מה שכתוב ב¯activated.
אם ה¯checkout הוא branch name עדיין התיקייה המקומית תתעדכן בהתאם למקום שאליו ה¯branch מצביע

2 לייקים