שאיבת דאטה מ-API לדאטה בייס

היי,

כתבתי קוד ששואב דאטה מלינק API (הלינק עצמו נמצא בדאטה בייס) ומכניס את הנתונים של הAPI לקובץ CSV.
אשמח לקבל ביקורות / שיטות יעול על הקוד.

ויש לי שאלה אולי מישהו יודע, בספיירת Stam שיצרתי קיימים יוזר וסיסמה לסרבר וכמובן ה-ip שלו.
יש דרך להצפין את הקובץ?

עריכה
אחרי ניסיון להעתיק את הקוד לתוכן (ההזחות נעלמו) צילום של הקוד (אין אפשרות לעשות קבצים בסיומת py)


2 לייקים

אשמח אם תוכל להדביק כקוד בכ"ז.

שפצתי עוד קצת את הקוד:

import csv
from datetime import datetime, timedelta

from bs4 import BeautifulSoup
import pyodbc
import requests


def run_query(conn, query):
  cursor = conn.cursor()
  cursor.execute(query)
  return cursor.fetchall()
  
script_name = __file__

try:
  conn = pyodbc.connect("Driver={xxx};"
            "Server=xxx;"
            "Database=xxx;"
            "Trusted_Connection=yes;"
  )
except pyodbc.InterfaceError as err:
  with open('log.txt', 'a') as log:
    log.write(f">>{datetime.today()}<< The connection failed, {err}, {script_name}\n")
  raise


query = "exec query"

try:
  link_brand = run_query(conn, query)
  # link_brand = [BrandName, Link, User, Pass]
  
except pyodbc.ProgrammingError as err:
  with open('log.txt', 'a') as log:
    log.write(f">>{datetime.today()}<< Query - error in the sql code {err}, {script_name}\n")
  raise 

finally:    
  conn.close()

command = 'report'
yesterday = datetime.strftime(datetime.now() - timedelta(1), r'%m-%d-%y')

try:
  with open(r'F:\myScripts\API\CX_Report.csv', 'w', newline = "") as file:
    writer = csv.writer(file)

    for i in link_brand:
      link = f"{i[1]}?username={i[2]}&password={i[3]}&command={command}&fromdate={yesterday}&todate='{yesterday}"

      response = requests.get(link)

      if response.status_code != 200:
        with open('log.txt', 'a') as log:
          log.write(f">>{datetime.today()}<< The API of the brand {i[0]} does not work, error code {response.status_code}, {script_name}\n {link}\n")
        continue
       

      xmlContent = response.content

      if xmlContent is None:
        continue
      
      soup = BeautifulSoup(xmlContent, 'xml')
    
      
      for report in soup.ResultSet:

        # Checking if affiliate's data is 0, if yes continue to the next one
        if report.Registrations.get_text() == '0' and report.FTD.get_text() == '0' and report.Deposits.get_text() == '0' and report.WithDrawals.get_text() == '0' and report.Comission.get_text() == '0':
          continue

        # Titles in the DB = ["Brand", "AffiliateID", "Registrations", "FTD", "Deposits", "WithDrawals", "Comission", "Created"]
        writer.writerow([i[0], # Brand
                report.AffiliateID.get_text(),
                report.Registrations.get_text(),
                report.FTD.get_text(),
                report.Deposits.get_text(),
                report.WithDrawals.get_text(),
                report.Comission.get_text(),
                report.Day.get_text(),
                ])
except PermissionError:
  with open('log.txt', 'a') as log:
    log.write(f">>{datetime.today()}<< There is a problem with the CSV file, check if it's open and close it, {script_name}\n")

כל הכבוד על הקוד!
אני חושב שיש מקומות שבהם אפשר לנקות קצת את הקוד.
יש לי הצעה נחמדה: אני מוכן לשפר עבורך את הסקריפט בלייב הבא. נשמע דיל הוגן? :slight_smile:

לייק 1

היי ים,
תודה רבה על הפרגון, בוודאי שאשמח!
הלייב יהיה ביום שלישי? כי אני פשוט מתחתן ב1/9 וקבענו כמה עניינים לחתונה ליום שלישי… ואני לא רוצה לפספס בכדי לשמוע ביקורות או רעיונות נוספים על הקוד.

4 לייקים

מייזל טוייף!!! :wedding::partying_face:
אל דאגה, אם תראה את הלייב המוקלט ויהיו שאלות שלא כיסיתי פנה בפרטי או ע"ג הפורום ואשלים לך.

2 לייקים

אני אהיה מחר בשיעור!

2 לייקים
import csv
import logging
from datetime import datetime, timedelta
from typing import List, NamedTuple, TYPE_CHECKING, TextIO

from bs4 import BeautifulSoup # type: ignore
import pyodbc # type: ignore
import requests


if TYPE_CHECKING:
  import _csv


logger = logging.getLogger(__name__)


# Constants
CSV_PATH = r'F:\myScripts\API\CX_Report.csv'
LINK_BRANDS_QUERY = 'SELECT * FROM Users;'
REPORT_COMMAND = 'report'


# Configurations
class ServerDetails(NamedTuple):
  driver: str
  server: str
  database: str


def get_db_connection(
    driver: str, server: str, database: str,
) -> pyodbc.Connection:
  try:
    return pyodbc.connect(
      f'Driver={driver};Server={server};'
      f'Database={database};Trusted_Connection=yes;',
    )
  except pyodbc.InterfaceError:
    logger.exception('The connection failed.')
    raise


def run_query(query: str, server_details: ServerDetails):
  conn = get_db_connection(*server_details)
  cursor = conn.cursor()
  cursor.execute(query)
  try:
    results = cursor.fetchall()
  except pyodbc.ProgrammingError:
    logger.exception('Query - error in the sql code.')
    raise
  finally:
    conn.close()
  return results


def get_yesterday() -> str:
  return datetime.strftime(datetime.now() - timedelta(1), r'%m-%d-%y')


def safely_get_file(path: str) -> TextIO:
  try:
    return open(path, 'w', newline='')
  except PermissionError:
    logger.exception(
      'There is a problem with the CSV file,'
      "check if it's open and close it",
    )
    raise


def get_link(
    link: str, username: str, password: str, command: str, yesterday: str,
) -> str:
  return (
    f'{link}'
    f'?username={username}&password={password}'
    f'&command={command}'
    f"&fromdate={yesterday}&todate='{yesterday}"
  )


def is_affiliate_data_zero(report) -> bool:
  return (
    report.Registrations.get_text() == '0'
    and report.FTD.get_text() == '0'
    and report.Deposits.get_text() == '0'
    and report.WithDrawals.get_text() == '0'
    and report.Comission.get_text() == '0'
  )


def get_report_data(report) -> List[str]:
  affiliate_id = report.AffiliateID.get_text()
  registrations = report.Registrations.get_text()
  ftd = report.FTD.get_text()
  deposits = report.Deposits.get_text()
  withdrawls = report.WithDrawals.get_text()
  comission = report.Comission.get_text()
  created = report.Day.get_text()

  return [
    brand_name, affiliate_id, registrations, ftd,
    deposits, withdrawls, comission, created,
  ]


def write_brands_to_file(
    writer: '_csv._writer', link: str, brand_name: str,
) -> None:
  response = requests.get(link)

  if not response.ok:
    logger.error(
      f'The API of the brand {brand_name} does not work,'
      f'error code {response.status_code} for {link}',
    )
    return

  xmlContent = response.content
  if not xmlContent:
    return

  soup = BeautifulSoup(xmlContent, 'xml')
  for report in soup.ResultSet:
    if not is_affiliate_data_zero(report):
      writer.writerow(get_report_data(report))


if __name__ == '__main__':
  server_details = ServerDetails(driver='', server='', database='')
  link_brand = run_query(LINK_BRANDS_QUERY, server_details)
  file = safely_get_file(CSV_PATH)
  writer = csv.writer(file)
  for brand_name, link, user, password in link_brand:
    link = get_link(link, user, password, REPORT_COMMAND, get_yesterday())
    write_brands_to_file(writer, link, brand_name)
  file.close()
4 לייקים

מבטיח לעדכן בימים הקרובים!

לייק 1

עובד!! (ועוד כמה תווים)

2 לייקים